ثبت فیش واریزی

چنانچه مبلغی را به حساب لوکس فالور واریز نموده اید ، از طریق فرم زیر اطلاعات واریزی را برای ما بفرستید.

  • در صورتی که امکان ارسال تصویر فیش واریزی را ندارید لطفاً اطلاعات کامل پرداختی خود را در این قسمت یادداشت نمائید.